Trang chủ » giảm thiểu chất thải nhựa.

giảm thiểu chất thải nhựa.

Chính phủ tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Chỉ thị nêu rõ, ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà các quốc gia đang phải đối mặt. Mỗi năm lượng […]